Lužní lesy - Příroda, krajina a lidé v povodí řeky Moravy a Bečvy


aneb jak se žije v povodí velkých řek a Malé Bečvy...

LUŽNÍ LESY
Lesy údolních niv

Význam lužních lesů a jejich protipovodňová úloha. Historie a vývoj lužních lesů a jejich hospodářský význam. Lesní ekosystém, biodiverzita, vodní režim a mikroklima. Ohrožení lužních lesů a jejich ochrana.

Bobr evropský
Problémy, škody a ochrana

Legislativní ochrana bobrů a jejich ekologie, lokality, výskyt a potrava. Jakou úlohu plní bobr v krajině? Poškozování protipovodňových hrází, škody způsobené bobrem a jejich prevence.

Povodně

Proč vznikají a jak se jim bránit.
Historie povodní na Moravě.
Význam povodní pro přírodu a formování krajiny údolních niv.

Horko a sucha

Extrémní horka, období sucha a dopad na krajinu a zemědělství. Důsledky klimatických změn a úloha lesů a jejich vliv na mikroklima a vodní režim v krajině.

Těžba štěrkopísků

Dopady těžby štěrkopísku na přírodu. Jak ovlivňuje těžba spodní vody a zdroje pitné vody. Rizika těžby štěrko písku a devastace krajiny?

Podzemní zásobník
zemního plynu Lobodice

Historie a současnost. K čemu slouží, jak funguje a jeho strategický význam.

Malá Bečva
a jiné malé vodní toky

Stará ramena Moravy a Bečvy, regulace řek, historie říční sítě a její význam. Průplav Dunaj - Odra - Labe.

Regulace řek
a meliorace krajiny

Historie úprav říčních koryt na řece Moravě a Bečvě. Odvodnění krajiny, meliorace, svodnice a problémy spodní vody.

Rybníky a mokřady

Historie rybníkářství (Tovačov, Chropyně). Budování a význam rybníků a malých vodních ploch. Zadržování vody v krajině, chov ryb a vodní ptactvo.

Chráněné druhy
rostlin a živočichů

Ohrožené druhy a jejich ochrana. Ohrožení a vymírání živočišných a rostlinných druhů, biodiverzita krajiny. Chropyně - město motýlů.

KRAJINA

Historický vývoj krajiny podél řeky Moravy, Bečvy a jejich soutoku. Formování krajiny a působení člověka. Hospodářské využití krajiny a jeho dopady.

LUŽNÍ LOUKY

Proč jsou tak důležité? Hospodaření na lučních porostech, historie a současnost. Jejich význam. Co jim škodí a prospívá? Záříčské, Včelínské a Spálené louky.

Doprava, stavby
lidé a města

Města a obce v regionu. Významné stavby, historie a současnost. Lidská činnost a její dopad na životní prostředí!

Zemědělství
a živočišná výroba

Historie zemědělství, současné podmínky a dopad na životní prostředí. Eko-enviro zemědělství, půda, eroze, hnojiva, dotace a podpora z Evropská Unie.

Počasí
a klimatické změny

Změny klimatu, oteplování, extrémní sucha, přívalové deště, povodně, záplavy, tornáda. Důsledky klimatických změn. Jak člověk ovlivňuje globální klima a mikroklima ve městech a okolí.

VIDEO dokumenty
články a reportáže

Filmy, video dokumenty a foto reportáže na aktuální témata. Fotoarchiv mapující celou oblast - krok za krokem. Panoramatické fotografie a video prohlídky.

Informace a fakta


Mapování přírody a významných krajinných prvků. Aktuálního stavu a historických změn. Seznam ohrožených a chráněných živočichů, rostlin a problematika jejich ochrany. Interaktivní průvodce a kompletní fotogalerie všech částí oblasti podél toku Moravy a Bečvy.
( Přerov, Henčlov, Troubky, Tovačov, Annín, Lobodice, Polkovce, Uhřičice, Kojetín, Plučisko, Záříčí, Chropyně, Bochoř, Věžky, Vlkoš, Kyselovice, Plešovec, Skaštice, Bezměrov, Hradisko, Postoupky, Kroměříž )

Ukaž seznam témat

Vaše nápady a názory


Videa, články a reportáže budeme postupně doplňovat. Pokud máš nápad, dotaz nebo námět na nové téma, hned nám napiš! Vyber témata, která bychom měli zpracovat přednostně. Nebo nás můžeš podpořit i jinak.

Ochrana přírody jasně a srozumitelně od A do Z


Vyvracíme fámy a podáváme aktuální a pravdivé informace! Dáváme vše do souvislostí, Online průvodce krajinou střední Hané. Příroda, člověk, problémy, historie a současnost. Ekologie, říční niva, lužních lesy, louky, lidé, povodně a krajina. Jaký pro nás mají význam? Proč je chránit? Realita a fakta. Jednoduše a přehledně zpracované do pásma reportáží a video dokumentů.

Co můžeš získat?


  • Aktuální informace a novinky
  • Online videa a dokumenty zdarma
  • Můžeš publikovat vlastní články
  • Přidávat vlastní fotky a videa
  • Zapojit se do mapování krajiny
Stačí vyplnit jméno a email...

Online video zdarma


Tématicky zaměřené dokumenty, filmy a video průvodce oblastí. Ochrana přírody, problémy, lidé a krajina. [Seznam filmů]

Jméno
Příjmení
Email


Projekt „Lužní lesy“ aneb krajina, lidé a lužní lesy u soutoku řeky Moravy a Bečvy.


Projekt Lužní lesy - ochrana přírody a krajiny v povodí Moravy, Bečvy a Malé Bečvy. Lužní lesy a mokřady patří k nejbohatším přírodním společenstvům, která ve střední Evropě máme. Pokud bychom mohli lužní lesy k něčemu přirovnat, byly by to právě deštné pralesy. Jejich podobnost nacházíme nejen v jejich biologické rozmanitosti, ekologické hodnotě, ale i významu, který mají lužní lesy nejen pro přírodu, ale i pro nás pro lidi!

Jedním z posledních zbytků této tzv. "moravské Amazonie" je i komplex lužních lesů, který se rozprostírá v oblasti mezi soutokem řeky Moravy s řekou Bečvou u Troubek a městem Kroměříží.

Celá tato oblast, kterou protéká řeka Morava a Malá Bečva, je z přírodního hlediska tak cenná, že je téměř nepochopitelné, jak málo o ní víme, a s jakými problémy se snaha o ochranu těchto míst může potýkat.

Singulární les Kojetín 2014 Nejsou to však pouze lužní lesy. Celá tato oblast Střední Hané je tvořena úžasnou mozaikou lesů, luk, polí, vodních toků, rybníků, mokřadů, vesnic a měst, která vzájemně tvoří jedinečný celek krajiny, který spatříme, pokud vystoupáme na některé z vyvýšených míst v okolí. Třeba u Hradiska u Kroměříže, na některý z kopců u Kojetína, Uhřičic či Polkovic, Úžasný výhled skýtá „Spanilá věž“ Tovačovského zámku, nebo se stačí rozhlédnout z Holého kopce u Staré vsi.

Pochopíme-li význam krajiny a přírody, který pro nás má, pak dokážeme také lépe ocenit význam její ochrany a to nejen jednotlivých lokalit a jednotlivých druhů, ale krajiny jako celku, neboť hodnota celého tohoto území podél naší největší moravské řeky spočívá právě v tom, že se nejedná o malý izolovaný ostrůvek s výskytem nějakého chráněného druhu obehnaný plotem, ale že se jedná o rozsáhlý a složitý komplex přírodních, kulturních i umělých stanovišť, která se vzájemně ovlivňují a která by sama o sobě, bez existence těch ostatních, nemusela existovat.

Jarní aspekt v lužním lese - Chrbovský les 2014 Jedná li se o význam a ochranu této oblasti, je jedním z hlavních problémů malé povědomí o problémech, se kterými se zde příroda i lidé potýkají a jejich samotných příčinách. Nedostatek informací, které by měli být dostupné široké veřejnosti a chybějící fakta. Tento informační šum, a různé nepodložené fámy, pak přímo či nepřímo ovlivňují to, jakým způsobem se mi lidé o krajinu staráme, jak se rozhodujeme a jak budeme v budoucnu krajinu, přírodu a její zdroje využívat, formovat a měnit. Ať už k lepšímu nebo horšímu.

Faktem však zůstane, že zásahy, které naší rukou krajina utrpí, budou v mnoha případech nevratné, a stanou se mementem nám i našim potomkům.

Projekt „Lužní lesy“, vznikl právě z tohoto důvodu. Aby poskytoval informace, relevantní a nezkreslené. Nejen o významu lužních lesů a mokřadů, ale o významu celé této naší krajiny včetně všech jejích součástí jako celku.

Projekt „Lužní lesy“ dokumentuje aktuální stav krajiny a přírody mezi Tovačovem, Troubkami, Záříčím, Chropyně, Kojetínem a Kroměříží. Mapuje změny, ke kterým za posledních 20 let došlo. A snaží se co nejpodrobněji a přitom srozumitelně vysvětlit a seznámit s významem této lokality, její ochranou a problémy se kterými se nejen příroda, ale i mi lidé potýkáme.

Národní přírodní rezervace Zástudánčí - Lobodice 2014 Cílem projektu „Lužní lesy“ není všeobecná kritika hospodaření a nakládání s přírodou a jejími zdroji. Cílem je hlavně poskytnout všem zájemcům informace a znalosti, aby si každý z nás mohl udělat vlastní a objektivní názor a předejít případným omylům a ukvapeným závěrům, ke kterým právě vlivem nedostatku informací a faktů dochází.

Příroda a krajina ve které žijeme, je naší neodmyslitelnou součástí. Je důležité se o ni starat, chránit ji a zachovat v takovém stavu, aby ji mohly využívat i budoucí generace, které přijdou po nás.